Moje konto Sklep

Polityka prywatności

Polityka prywatności określa na jakich zasadach Weronika Pruśniewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Weronika Pruśniewska Impuls z siedzibą w Warszawie (01-833) przy ul. Daniłowskiego 2/4, NIP 1132389107 (dalej „Klub Impuls”, „Impuls” lub „Administrator”)  przetwarza Twoje dane osobowe oraz jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Impuls. 

Niniejszy dokument określa podstawy prawne przetwarzania jak również sposoby zbierania i wykorzystywania Twoich danych osobowych, jak również podejmowane przez Klub Impuls działania dotyczące przekazanych danych osobowych. Klub Impuls wykorzystuje dane osobowe w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innych celach, zawsze wskazanych w momencie przekazania przez Ciebie danych osobowych. 

Klub Impuls dokłada starań, aby dane osobowe klientów były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami zarówno prawa polskiego jak i  Unii Europejskiej, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

I. Informacje o Administratorze danych osobowych. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Weronika Pruśniewska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Weronika Pruśniewska Impuls” z siedzibą w Warszawie (01-833) przy ul. Daniłowskiego 2/4, NIP 1132389107 (dalej również „Administrator”).

W kwestiach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się bezpośrednio z Administratorem:listownie, wysyłając korespondencję na adres pocztowy:

1. Klub Impuls, ul. Daniłowskiego 2/4, 01-833 Warszawa;

2. za pośrednictwem wiadomości e-mail: recepcja.impulsstudio.pl@gmail.com

II. Cele przetwarzania danych osobowych. 

Poniżej wskazane zostały informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, pogrupowane zgodnie z celami w jakich dane te są przetwarzane przez Administratora.

 1. Wykonanie umowy. 

Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś Stroną lub do podjęcia przez Impuls działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy w ramach:

 1. Umożliwienia Ci korzystania z usług stacjonarnych Klubu Impuls;
 2. prowadzenia Konta Użytkownika (Moje Konto) na stronie internetowej Klubu Impuls (https://impulstrainingcenter.pl/) oraz korzystania z dostępnych tam funkcjonalności i usług oferowanych przez Klub Impuls w ramach Konta Użytkownika;

postawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

2. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej. 

Administrator ma prawo przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej w celu:

 1. administrowania serwerem, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji jak również w celach statystycznych (statystyki najczęściej przeglądanych zasobów)
 2. badania satysfakcji klientów i określenia jakości obsługi oraz usług świadczonych przez Administratora;
 3. rozpatrywania ewentualnych reklamacji;
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 5. stosowania monitoringu wizyjnego w klubach prowadzonych  Impuls, w miejscach gdzie świadczone są usługi oferowane przez Administratora w ramach umowy o świadczenie usług, z wyłączeniem takich miejsc jak szatnia, przebieralnia, łazienka oraz toaleta, w celu zapobiegania kradzieżom, aktom wandalizmu lub innym naruszeniom porządku, bezpieczeństwa lub zachowania ogólnie przyjętych w Klubie Impuls;
 6. prowadzenia fanpage’a Klubu Impuls na portalu społecznościowych Facebook oraz informowania za pośrednictwem tego portalu o naszej aktywności oraz świadczonych usługach i dostępnych produktach, a także komunikowania się z Tobą przy wykorzystaniu funkcjonalności jakie zapewnia portal Facebook;

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej (ppkt a) – f)powyżej) stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 1. Realizacja obowiązków prawnych ciążących na Impuls

Administrator ma obowiązek przetwarzać Twoje dane osobowe w celach podatkowych i rachunkowych w związku i na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

 1. Przetwarzanie przez Impuls danych szczególnej kategorii

W przypadku, gdy w celu świadczenia dla Ciebie usługi konieczne jest zbieranie i przetwarzanie szczególnych kategorii danych (np. dane zdrowotne, w związku z prowadzoną rehabilitacją), Administrator przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Podanie tych danych jest zawsze dobrowolne, ale może być niezbędne w celu skorzystania z danej usługi.  

Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, o której mowa  powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Przetwarzanie danych w celu przesyłania treści marketingowych różnymi kanałami

Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS / SMS lub telefonicznie. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.  Takie działania realizujemy poprzez:

 1. wysyłanie Tobie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poprzez przesłanie Ci oferty handlowej na adres e-mail podany przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym) – wymóg uzyskania Twojej zgody wynika  art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 2. kontaktowanie się z Tobą przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. poprzez przedstawienie Ci oferty handlowej w trakcie rozmowy telefonicznej) – wymóg uzyskania Twojej zgody przewidziany został w art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, o której mowa w pkt (i) lub (ii) powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

III. Okres przechowywania danych osobowych. 

Twoje dane osobowe nie będą przechowywane przez Administratora przez okres dłuższy, niż będzie to niezbędne do celów wskazanych celów przetwarzania (patrz pkt II powyżej), co oznacza, że:

 1. Twoje dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i wykonania umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
 1. ustalenia, zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi – do czasu przedawnienia roszczeń Administratora;
 2. wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora, przy czym dane przetwarzane na potrzeby podatkowe oraz związane z rachunkowością Administrator przetwarzał będzie przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
 3. posprzedażowej obsługi klientów (np. rozpatrywania reklamacji) – do czasu przedawnienia Twoich roszczeń wynikających z umowy.
 1. Twoje dane osobowe pozyskane przez Administratora w celach związanych z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Klubu Impuls będą przetwarzane przez okres istnienia takiego interesu chyba że wcześniej zgłosisz sprzeciw względem  przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.
 2. Twoje dane osobowe pozyskane w ramach nagrania wideo z obszarów monitoringu wizyjnego (w tym Twój wizerunek utrwalony na tych nagraniach) – nagrania po upływie pewnego czasu (w zależności od poszczególnych konfiguracji sprzętowych) są trwale usuwane w procesie nadpisywania pamięci kamer monitoringu nowymi nagraniami, chyba że ich przechowanie przez dłuższy czas będzie niezbędne do realizacji celu w jakim zostały utrwalone.
 3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, to trwa ono do momentu aż nie wycofasz udzielonej nam w ten sposób zgody.

IV. Informacja o odbiorcach danych osobowych. 

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 1. świadczącym usługi teleinformatyczne i w zakresie wsparcia i bezpieczeństwa (usługi IT);
 2. świadczącym usługi hostingu i utrzymania serwisów internetowych Administratora;
 3. świadczącym usługi księgowo-kadrowe;
 4. zajmującym się windykacją roszczeń;
 5. świadczącym usługi prawne oraz audytowe;
 6. firmom ubezpieczeniowych (np. w zakresie likwidacji szkód);
 7. operatorom płatności;
 8. firmom kurierskim i pocztowym;
 9. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi marketingowe (w tym agencjom marketingowym);
 10. innym dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożlwiające realizację usług oferowanych w ramach zawartej przez Ciebie umowy;
 11. partnerom handlowym, których oferta uzupełnia ofertę Administratora.

V. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

W przypadkach, o których mowa  w pkt II ppkt 1) lit. b)  Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe do państw trzecich, tj. poza obszar Unii Europejskiej lub Europejski Obszar Gospodarczy. W każdym z takich przypadków przekazywanie Twoich danych osobowych nastąpi stosownie do postanowień rozdziału V RODO, w tym przede wszystkim z wykorzystaniem tzw. odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 RODO, tj. standardowych klauzul umownych. 

VII. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe. 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, czyli uzyskania od Administratora potwierdzenia czy przetwarza on Twoje dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, a także otrzymania kopi tych danych;
 2. prawo żądania sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeżeli dane przetwarzanie przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 4. prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli klub Impuls przetwarza je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tzn. w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub strony trzeciej;
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych – masz prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. na komputerze) dane osobowe Ciebie dotyczące, które dostarczyłeś Administratorowi na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz też zlecić Administratorowi przesłanie tych danych osobowych bezpośrednio innemu – wskazanemu przez Ciebie – podmiotowi;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w  Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Warszawa, ul. Stawki 2);
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie przez Administratora tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie Twojej zgody. 

W przypadku wystąpienia przez Ciebie z żądaniem związanym z realizacją przysługujących Tobie uprawnień (wskazanych powyżej), Administrator spełni to żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania Twojego żądania, przy czym, jeżeli sprawa będzie skomplikowana, miesięczny termin realizacji Twojego żądania może zostać wydłużony jeszcze o dwa kolejne miesiące, o czym Administrator Cię poinformuje w pierwotnym (miesięcznym) terminie podając przyczynę wydłużenia.

VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych.

Co do zasady podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak może być niezbędne do skorzystania z usług świadczonych przez Klub Impuls  np. do zawarcia umowy w zakresie świadczonych usług lub rozpatrzenia Twojej sprawy. Niepodanie danych może więc skutkować w niektórych przypadkach brakiem możliwości świadczenia usług Administratora. Formularze, na których podstawie Administrator gromadzi Twoje dane, wskazują dane, których podanie jest niezbędne.

VII. Bezpieczeństwo danych osobowych. 

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dokłada starań aby wdrożone przez niego środki techniczne i organizacyjne  zapewniały wystarczające gwarancje przetwarzania Twoich danych osobowych, zgodnie z wymaganiami określonymi  w RODO, oraz należycie chroniły Twoje prawa w tym zakresie.

IX. Sposób korzystania z plików typu „cookies”. 

Na swojej stronie internetowej Administrator stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Ciebie ze strony internetowej zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym Twojego urządzenia końcowej (np. komputera, smartphone-u, tabletu). Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawienie działania strony internetowej Administratora na urządzeniach końcowych swoich klientów. Mechanizm ten nie powoduje zmian konfiguracji urządzenia końcowego (np. komputera, telefonu, tabletu) ani w zainstalowanego na nim oprogramowania, nie niszczy również Twojego urządzenia. Administrator stosuje pliki „cookies” w celu zapamiętania informacji o Twoim urządzeniu końcowym, w celach statystycznych jak również weryfikacji i rozwoju swojej oferty. 

Możesz w każdym czasie wyłączyć mechanizm plików „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Administrator informuje jednak, że wyłączenie plików „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Administratora.

X. Postanowienia końcowe.

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Administrator może zmieniać i uzupełniać postanowienia Polityki Prywatności stosownie do potrzeb wynikających ze zmiany warunków przetwarzania Twoich danych osobowych lub przepisów prawa. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Polityki Prywatności zostaniesz poinformowany poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie Administratora.

“Zwycięzcy są zrobieni z czegoś co znajduje się w głębi nich samych - pragnienie, marzenie, wizja. Muszą mieć wytrzymałość do ostatniej minuty, muszą być trochę szybsi, muszą mieć umiejętności i wolę. Ale wola musi być mocniejsza niż umiejętności.”

MUHAMMAD ALI

Zapisz się na zajęcia już teraz!

zapisz się na zajęcia