Moje konto Sklep

REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z klubu IMPULS (zwanym dalej „Klub”), prowadzonym przez IMPULS Weronika Pruśniewska NIP 1132389107,  znajdującym się przy ul. Daniłowskiego 2/4 01-833 Warszawa.
 2. Klub IMPULS świadczy usługi w zakresie: siłowni, zajęć fitness, poradnictwa żywieniowego, treningu personalnego, solarium, sauny, sprzedaży suplementów oraz odzieży sportowej.
 3. Z usług Klubu korzystać mogą  osoby:
  • Które ukończyły 18 rok życia, mające pełną zdolność do czynności prawnych.
  • Które ukończyły 15 rok życia za pisemną zgodą opiekuna prawnego
  • w wieku od lat 12 do 15 roku życia mogą korzystać z usług Klubu IMPULS tylko pod bezpośrednią opieką opiekuna prawnego lub upoważnionego przezeń trenera.
  • Z obiektu korzystać mogą jedynie osoby powyżej 12 roku życia na zasadach określonych powyżej.
  • Na terenie Klubu przebywać mogą wyłącznie osoby powyżej 3 roku życia pod opieką opiekuna, tylko w Kąciku Zabaw. Zasady korzystania z Kącika Zabaw określa odrębny regulamin (Regulamin Kącika Zabaw). Na terenie siłowni oraz sal treningowych, sali fitness i szatni panuje absolutny zakaz przebywania dzieci poniżej 12 roku życia oraz korzystania przez nie ze sprzętów dostępnych w obiekcie.
 4. Korzystający z usług Klubu zwani będą dalej „Członkiem Klubu”.
 5. Korzystanie z usług Klubu odbywa się na podstawie:
  • Aktywnej, imiennej Karty Klubowej (Opłaconej według obowiązującego cennika)
  • umowy Klubu IMPULS z partnerem zewnętrznym – na podstawie kart Multisport, FitProfit, BeActve oraz za okazaniem SMS z kodem wygenerowanym przez OK System.
  • W razie zgubienia lub zniszczenia karty klubowej Członek Klubu zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 20 (słownie: dwudziestu) złotych celem wyrobienia duplikatu.
  • W celu otrzymania klucza do szafki Członek klubu zobowiązany jest do pozostawienia w zastaw Karty Klubowej, bądź innej lub zastawu pieniężnego w wysokości 20 (słownie: dwudziestu) złotych.
 6. Wysokość aktualnych opłat za poszczególne Abonamenty oraz usługi  w Klubie ujęta jest w cenniku, dostępnym w każdym Klubie oraz na stronie Internetowej IMPULS.
 7. Osoby korzystające z usług Klubu IMPULS przy pierwszej wizycie w Klubie przekazują swoje dane personalne niezbędne do realizacji usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usług. Szczegóły przetwarzania danych osobowych przez klub IMPULS zawarte są w dokumencie „Ochrona Danych Osobowych” przy kwestionariuszu osobowym Członka Klubu.
 8. Kluby IMPULS otwarty jest dla Członków Klubu w godzinach 6-24 od poniedziałku do piątku oraz 9-20 w soboty i niedziele. Klub IMPULS zastrzega sobie jednocześnie prawo do zmiany lub skrócenia godzin otwarcia Klubu w święta państwowe lub kościelne oraz zmiany godzin otwarcia Klubu w uzasadnionych przypadkach.
 9. Członkowie klubu oraz osoby chcące nimi zostać oświadczają, że nie mają przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w nich na własną odpowiedzialność. W przypadku zatajenia informacji o stanie zdrowia Członek Klubu ponosi pełną odpowiedzialność za poniesione szkody a także za szkody poniesione przez klub.

II. Zasady korzystania z Klubu IMPULS

 1. Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należącego do Klubu IMPULS w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
 2. Na terenie Klubu IMPULS obowiązuje bezwzględny zakaz:
  • wnoszenia, spożywania, używania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających, dopingujących;
  • palenia tytoniu oraz korzystania z elektronicznych papierosów;
  • krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe;
  • handlu i akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam oraz ulotek;
  • fotografowania i filmowania w celach komercyjnych bez zgody Klubu IMPULS;
  • wprowadzania zwierząt;
  • wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, broni, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych oraz wybuchowych;
  • prowadzenia działalności bez zgody klubu IMPULS, w szczególności pozyskiwania klientów na treningi personalne, poradnictwo żywieniowe, sprzedaż suplementów, usługi fizjoterapeutyczne.
 3. Członkowie Klubu, przebywający na terenie Klubu IMPULS, zobowiązani są do:
  • przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do pozostałych ćwiczących osób;
  • powstrzymania się od zachowania mogącego narazić mienie Klubu IMPULS na uszkodzenie lub zniszczenie;
  • zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny;
  • podporządkowania się poleceniom pracowników i obsługi Klubu;
  • zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu (uzyskanie informacji od personelu Klubu) przed przystąpieniem do jego używania;
  • zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem Klubu;
  • odkładania używanego sprzętu na miejsce do tego przeznaczone;
  • używania ochraniaczy na stopy (np. klapki z antypoślizgową podeszwą) podczas korzystania z natrysków;
  • opuszczenia klubu do godziny zamknięcia;
 4. IMPULS nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcjami obsługi i wskazówkami personelu Klubu lub bez uprzedniego zapoznania się z wyżej wymienionymi zasadami. Wszelkie skutki powyższego działania całkowicie obciążają Członka Klubu.
 5. IMPULS nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skutki treningów personalnych prowadzonych na terenie klubu przez instruktorów nie współpracujących z Klubem Impuls. Członek Klubu korzystający z usług takiego trenera personalnego na terenie klubu, ćwiczy wyłącznie na własną odpowiedzialność i oświadcza że jest świadomy ryzyka związanego z treningiem, który podejmuje.
 6. Każdy Członek Klubu korzysta z usług Klubu IMPULS na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.
 7. Personel Klubu IMPULS nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących swojej sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń Członek Klubu powinien zasięgnąć opinii lekarskiej.
 8. Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia na terenie Klubu czystego, kompletnego stroju i do zmiany obuwia na czyste i sportowe.  Obuwie należy zmienić w szatni, przed wyjściem do innych pomieszczeń.
 9. Członek Klubu jest zobowiązany zamknąć na klucz wszystkie swoje rzeczy w szafce do której otrzymał kluczyk podczas rejestracji w recepcji Klubu oraz do zabrania ich po zakończonym treningu. Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki. Za zgubienie kluczyka do szafki obowiązuje opłata w wysokości 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych.
 10. Klub dysponuje depozytem w celu pozostawienia rzeczy wartościowych.
 11. Szafki w szatniach udostępniane są wyłącznie na czas pobytu w Klubie IMPULS.
 12. Klub IMPULS jest monitorowany przy pomocy sieci kamer przemysłowych.
 13. IMPULS nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do zasad korzystania z Klubu IMPULS, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia IMPULS do rozwiązania umowy świadczenia usług w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

III. Siłownia i zajęcia grupowe

 1. W trakcie korzystania z siłowni lub zajęć grupowych Członek Klubu zobowiązany jest stosować się do zaleceń i wskazówek instruktora lub trenera siłowni.
 2. Podczas ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu sportowego Członek Klubu zobowiązany jest  do korzystania z ręcznika, umieszczanego na sprzęcie z którego korzysta.
 3. Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu sportowego, znajdującego się w Klubie, zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami personelu.
 4. Po skończonym treningu Członek Klubu zobowiązany jest do odłożenia sprzętu na swoje miejsce i zostawienia po sobie porządku.
 5. Instruktorzy Klubu oraz zewnętrzni trenerzy personalni mogą prowadzić treningi indywidualne pod warunkiem zgody Managera Klubu, podpisania odpowiedniego regulaminu („Regulaminu przeprowadzania treningów personalnych dla trenerów IMPULS” lub „Regulaminu przeprowadzania treningów personalnych dla trenerów zewnętrznych”)
 6. Trening na siłowni nie jest ograniczony limitem czasowym, Członek Klubu jest jednak zobowiązany do opuszczenia obiektu do godziny jego zamknięcia. Klub nie prowadzi rezerwacji miejsc na siłowni.
 7. Uczestnictwo w zajęciach grupowych dla Członków Klubu wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsca na dane zajęcia. Rezerwacji można dokonywać osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie, za pomocą systemu zapisów on-line.
 8. IMPULS zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych w przypadku, gdy liczba Członków Klubu którzy się na nich pojawili jest mniejsza niż cztery osoby.
 9. Członek Klubu może odwołać rezerwację miejsca na zajęciach grupowych najpóźniej na dwie godziny przed ich rozpoczęciem. Odwołania rezerwacji można dokonać osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie, za pomocą systemu zapisów on-line.
 10. Trzykrotna nieobecność Członka Klubu na zajęciach grupowych w okresie 21 dni, bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, skutkuje zablokowaniem konta Członka Klubu na 7 dni i brakiem możliwości dokonania w tym czasie rezerwacji na zajęcia grupowe. Zablokowany Członek Klubu może w takiej sytuacji zarezerwować miejsce  na zajęcia grupowe wyłącznie w recepcji Klubu, najwcześniej na 30 minut przed rozpoczęciem zajęć grupowych, w których chce uczestniczyć.
 11. Członek Klubu jest zobowiązany do punktualnego wejścia na salę zajęć grupowych. Ze względów bezpieczeństwa instruktor zajęć grupowych (dalej: „Instruktor”) może poprosić spóźnionego Członka Klubu o opuszczenie sali.
 12. Jedynie dokonanie rezerwacji i punktualne przybycie na zajęcia grupowe gwarantują uczestnictwo w nich. Jeżeli Członek Klubu spóźnia się, jego miejsce na zajęciach grupowych może zająć Członek Klubu z listy rezerwowej.
 13. O wpuszczeniu na salę zajęć grupowych Członków Klubu, którzy nie dokonali rezerwacji miejsca lub znajdują się na liście rezerwowej, decydują wyłącznie pracownicy recepcji Klubu (nie Instruktor).
 14. W przypadku powzięcia przez Instruktora wątpliwości co do zgodności ilości osób na sali zajęć grupowych z ilością osób zapisanych na zajęcia, Instruktor uprawniony jest do pobrania z recepcji listy z zapisami i zweryfikowania tożsamości osób przebywających na sali, z jednoczesną możliwością zażądania opuszczenia sali przez osoby, które na liście się nie znajdują.
 15. Członek Klubu, będący na zajęciach grupowych po raz pierwszy, jest zobowiązany przed rozpoczęciem zajęć grupowych do poinformowania o tym fakcie Instruktora.
 16. Członek Klubu korzystający z zajęć grupowych jest zobowiązany do poinformowania Instruktora o gorszym samopoczuciu, urazach, ciąży oraz wszelkich poważnych problemach zdrowotnych.
 17. Zajęcia grupowe prozdrowotne mają charakter profilaktyczny i nie stanowią konsultacji medycznej.
 18. Do sterowania sprzętem audio, klimatyzacją oraz oświetleniem Klubu upoważniony jest wyłącznie pracownik IMPULS
 19. O otwarciu lub zamknięciu drzwi i okien decyduje wyłącznie pracownik Klubu IMPULS
 20. IMPULS zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć grupowych, zmiany rodzaju zajęć lub Instruktora oraz odwołania zajęć grupowych w sytuacjach nagłych lub w przypadku wprowadzania zmian w grafiku.

IV. Sauna

 1. Z sauny mogą korzystać wyłącznie Członkowie Klubu.
 2. Każdy Członek Klubu korzysta z sauny na własną odpowiedzialność.
 3. Przed skorzystaniem z sauny należy skonsultować się z lekarzem, w celu określenia ewentualnych przeciwwskazań do korzystania z niej.
 4. Osoby korzystające z sauny zobowiązane są do przestrzegania instrukcji znajdującej w Klubie, przed wejściem do sauny.
 5. Dalsze zasady korzystania z sauny określa odrębny regulamin (Regulamin korzystania z Sauny)

V. Solarium

 1. Zasady korzystania z solarium określa odrębny regulamin (Regulamin Solarium).

VI. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz treścią art. 13 ust 1 i 2 (zwanym w dalszym ciągu niniejszej informacji rozporządzeniem RODO) przekazujemy informację w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest IMPULS Weronika Pruśniewska z siedzibą przy ul. Daniłowskiego 2/4 01-833 w Warszawie, NIP 1132389107, REGON 140721700. Jako administrator Państwa danych wyżej wymieniony podmiot informuje iż:

 1. Pozyskujemy tylko dane niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji usług
 2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz czas ich przechowywania:
  • realizacji usług
  • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych takich jak np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, przez czas w którym przepisy nakazują przechowywanie dokumentów np. przepisy podatkowe.
  • celem tworzenia analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres 5 lat.
  • marketingu bezpośredniego ( podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5, lub w przypadku zgody na marketing bezpośredni do czasu jej wycofania
  • odpowiedzi na zapytania Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust.1 c RODO – prawnie uzasadniony interes administratora) przez okres lat 5
  • utrzymywania i obsługi konta w systemie eFitness dla posiadaczy Karty Klubowej (podstawa prawna: art. 6 ust.1 c RODO – prawnie uzasadniony interes administratora) przez okres lat 5 od momentu ostatniej aktywności Klienta
  • w innych celach na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust.1 a RODO – zgoda osoby) przez czas określony w informacji /regulaminie podczas uzyskiwania zgody
 3. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania- wstrzymanie przetwarzania lub nieusuwanie danych, prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w Art. 20 RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo sprzeciwu – np. przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Złożenie takiego żądania oznacza, że nie będziemy przetwarzać Państwa danych w tym celu.
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji usług oraz wynikających z jej wykonania praw i obowiązków
 6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. W sytuacji gdy Państwa dane będą przekazywane do Państwa trzeciego, zostaniecie Państwo o tym poinformowani.
 8. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Państwa dane osobowe przekazywane są tylko w celu realizacji usług podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu:
  • obsługującym nasz system informatyczny, świadczącym umowy hostingu
  • podwykonawcom wspierającym Administratora w procesach obsługi działalności (firmy księgowe, doradcze, audytowe, wsparcia procesów administracyjnych i technicznych, kancelarii prawnych, obsługujących wierzytelności)
  • firmom obsługującym płatności – banki, instytucje płatnicze
 10. IMPULS nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza zgromadzonych danych osobowych klientów osobom trzecim i instytucjom innym niż wymienione powyżej, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą klienta lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez klienta przepisów prawa.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Członek Klubu może składać reklamacje dotyczące świadczenia usług przez IMPULS. Można dokonać tego osobiście w recepcji Klubu, listownie na adres Klubu lub przesyłając wiadomość  e-mail na  adres biuro@impulsstudio.pl.  W zgłoszeniu Członek Klubu powinien wskazać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres do korespondencji, adres e-mail), a także zwięźle przedstawić opis zaistniałej sytuacji. IMPULS zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, dokładając jednocześnie starań o jak najszybsze jej rozpatrzenie.
 2. Regulamin dostępny jest w Klubie IMPULS oraz na stronie internetowej impulsstudio.pl
 3. IMPULS zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie dostępny w Klubie oraz na stronie internetowej impulsstudio.pl.
 4. Przystępując do korzystania z usług Klubu IMPULS Członek Klubu potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

“Zwycięzcy są zrobieni z czegoś co znajduje się w głębi nich samych - pragnienie, marzenie, wizja. Muszą mieć wytrzymałość do ostatniej minuty, muszą być trochę szybsi, muszą mieć umiejętności i wolę. Ale wola musi być mocniejsza niż umiejętności.”

MUHAMMAD ALI

Zapisz się na zajęcia już teraz!

zapisz się na zajęcia